Wie zijn wij?

Wij zijn bezorgde bewoners van de Woolderes, het buitengebied en wijken grenzend aan de zoeklocatie Woolde/Twickel, waar twee windturbines gepland zijn. Onze zorg gaat ook uit naar  naar “Buren” waar de familie Kristen voornemens is twee windturbines te plaatsen en naar Twentekanaal Zuid waar een turbine gepland staat.

Uiteraard staan ook wij open voor nieuwe vormen van energievoorziening en willen we graag meedenken over duurzame voor alle partijen geschikte alternatieven. Naar aanleiding van de plannen van de gemeente Hengelo hebben we dan ook besloten ons sterk te maken voor een breed doel: de duurzaamheid en leefbaarheid van onze wijk en het omringende gebied. Ons antwoord: Stichting Duurzaam en Leefbaar Woolde en omgeving!

Onze eerste prioriteit is het voorkomen van de plaatsing van monsterlijk hoge windturbines ten noorden van de wijk in de lus van de A1 en de A35 en in knooppunt Buren.

Dit doen we onder andere door samen met andere actiegroepen in het omliggende gebied een petitie aan te bieden aan de gemeenteraad en het College van B&W van de gemeente Hengelo en de binnen de RES-Twente samenwerkende gemeenten.

Wij vinden dat hoge windturbines niet thuis horen in de buurt van bewoond gebied. Bij het bepalen van afstand tot bewoning dient minstens 10 keer de tiphoogte van de turbine aangehouden te worden.

Samenwerking

De Stichting Duurzaam en Leefbaar Woolde werkt samen met andere actiegroepen en belanghebbenden uit Borne, Twickel en Delden om te onderzoeken hoe we als omwonenden ons geluid meer kracht kunnen bijzetten. De leden van de nieuwe actiegroep die opgezet is, zijn bewoners van o.a. Twickel, Woolde, Wensink-Zuid, Woolderes, Bornsche Maten, Westermaat, Deldeneresch, Letterveld/Kerkedennen en Hengelose Es.

De overkoelende website:
Turbinealarm.nl

Omwonenden in Borne aan de kant van Delden zijn al langer aan het strijden. Voor meer informatie kunt u terecht op hun website: geenwindmolensbijwoonwijken.nl. Informatie van de ook al langer bestaande actiegroep opgericht in protest tegen het initiatief van de familie Kristen is te vinden op: burentegenwindmolens.nl. Tot slot biedt eneneens de site van  Stichting Twickel een goed beeld van de mogelijke gevolgen van windturbines dichtbij bewoond gebied.

Doel van de stichting

De Stichting Duurzaam en Leefbaar Woolde en omgeving heeft tot doel:

 • de leef- woon- en werkomstandigheden van de inwoners van Woolde en omgeving te behouden en te verbeteren;
 • het in Woolde en omgeving behouden en verbeteren van de natuurlandschappelijke en cultuurhistorische waarden, de flora en fauna, de kwaliteit van het milieu waaronder de lucht, de bodem en het water, de verkeersveiigheid, veiligheid in het algemeen en de gezondheid van mens en dier;
 • de inwoners en gebruikers van Woolde en omgeving zo optimaal mogelijk de gelegenheid te bieden een bijdrage en inspraak te leveren in politieke- en sociaalmaatschappelijke besluitvorming.
 

We willen een bron zijn van waarheidsgetrouwe en op de wetenschap gebaseerde informatie en handelingen verrichten die bovenstaande doelen bevorderen.
Dit willen we onder meer bewerkstelligen door:

 • het steunen van initiatieven, verstrekken van informatie en geven van voorlichting met betrekking tot de duurzaamheid en leefbaarheid van het werkgebied;
 • het beïnvloeden van de politiek door het inspreken in raadsvergaderingen, voeren van gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeente en van bedrijven in het werkgebied van de stichting;
 • het initiëren en uitvoeren van (juridische) acties en het gebruiken van alle andere wettige en geoorloofde middelen om de doelen van de stichting te verwezenlijken.

 

Nlvow

We hebben ons aangesloten bij het NLVOW: De belangenvereniging voor omwonenden windturbines. Dat heeft tot voordeel dat we onder meer kunnen beschikken over advies en kennis van specialisten en gebruik kunnen maken van ondersteuning bij het benaderen van de gemeenteraad wethouders en fracties. Samen met andere actiegroepen in het land staan we sterker als het gaat om het verbeteren van de positie van omwonenden.

Achtergrondinfo petitie

De Gemeente Hengelo onderzoekt momenteel de mogelijkheid 2 windmolens te plaatsen in Woolde, in de lus van de A1 en A35. De windmolens zouden 230 meter en misschien hoger moeten worden!!!
Volgens de “Stichting Duurzaam en Leefbaar Woolde en omgeving” heeft plaatsing van windturbines dichtbij bewoond gebied zeer grote en niet te accepteren gevolgen voor de gezondheid van mens en dier.
Natuurlijk dragen wij de energietransitie en gezonde verduurzaming een warm hart toe, maar suggereren dat een breed draagvlak voor het plaatsen van hoge windturbines een fabeltje is! Want:

 • in een straal van 1.5 km rond een windturbine is het zoeven van de wieken (uiteraard onverminderd bij modernere en stillere molens) en ‘bonken’ te horen, ook ’s nachts!
 • slagschaduw, schittering en lichtflitsen (signaleringsbaken luchtverkeer) veroorzaken overlast
 • het niet te horen laagfrequentie geluid van vooral hoge windturbines veroorzaken wetenschappelijk bewezen gezondheidsschade in een straal van 1,4 km om de molens heen
 • wieken kunnen afknappen en op bebouwing neerkomen
 • ijsafzetting op de wieken kan weg gezwiept worden en op daken van huizen terecht komen
 • windturbines zijn een bedreiging voor vogels, insecten en vleermuizen in Woolde
 • plaatsing tast direct de natuurbeleving van het natuurlandschappelijk en cultuurhistorisch unieke Woolde en prachtige Landgoed Twickel aan.

Wij, inwoners, omwonenden, en andere belanghebbenden verzoeken de gemeente Hengelo:

 • het welzijn en de gezondheid van haar inwoners als eerste prioriteit te stellen bij het zoeken naar locaties en invulling van de RES

 • het participatieproces inhoud te geven door in samenspraak met belanghebbenden en inwoners te kijken naar alternatieven die in balans zijn met natuur en gezondheid

 • zich te verdiepen in beschikbaar onafhankelijk onderzoek naar de gezondheidsschade en, samen met bewoners, op zoek te gaan naar geschikte alternatieven die geen negatieve impact hebben op de leefbaarheid en op flora en fauna

 • alternatieve vormen van energieopwekking mee te nemen in de zoektocht naar andere mogelijkheden voor de opwekking van groene stroom.

Manifest

In bijgaand manifest wordt uitgelegd waarom windturbines gepland in Buren voor 10.000 omwonenden
in Borne-West en Hof van Twente een angstaanjagend plan is. Veel van de omschreven bezwaren gaan onverminderd op voor de omwonenden van de windturbines die gepland staan voor Woolde. 

Download hier het Manifest

Artikel Tubantia nav interview voorzitter Henk Dassen

Op 23 juni heeft TC Tubantia het artikel geplaatst dat journalist Tim Nijhof schreef naan aanleiding van een interview met de voorzitter van Stichting Duurzaam en Leefbaar Woolde en omgeving Henk Dassen: Interview

Filmpje rentmeester Twickel:

Wilt u ons financieel ondersteunen? Maak dan een bijdrage over op:

NL 52 INGB 0009 6006 29 tnv Stichting Duurzaam en Leefbaar Woolde e.o.